สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

พลังสมอง ในสมองของมนุษย์ทั้งสองฝั่ง คือ ซ้ายและขวาจะทำงานสัมพันธ์กันเกิดการเชื่อมต่อ กันของระบบสมองสร้างพลังเกิดการเคลื่อนไหวในการรับรู้ตลอดเวลา ตั้งแต่อายุ 6 – 15 ปีดังนั้นในช่วงอายุสมองนี้ จำเป็นต้องสร้างพลังให้ได้
มากที่สุด การมีสมาธิการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจะเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมาก

พลังความจำ เมื่อคลื่นสมองได้รับการพัฒนาทั้งสองฝั่งแล้ว โดยวิธีการของหลักสูตร สมาร์ท เบรนคือ ใช้ลูกคิด เพื่อสร้างพลังสมองฝั่งซ้าย ใช้วิธีการจินตภาพเพื่อสร้างพลังสมองฝั่งขวาในระดับที่ 1 และ 2 หลังจากนั้นสมองทั้งสองฝั่งจะทำงานสัมพันธ์กัน เกิดพลังความจำที่ดีขึ้น

พลังสร้างชาติ เมื่อเยาวชนไทยเกิดพลังสมอง พลังความจำแล้ว เยาวชนไทยจะเป็นเยาวชน ที่มีคุณภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคตอย่างแน่นอน

 

การเรียนหลักสูตร สมาร์ท เบรนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด

1. เลิกวิธีการคำนวณแบบเก่า
- การเรียนทักษะพิเศษนี้จะช่วยให้เด็กสามารถคำนวณตัวเลขออกมาได้รวดเร็ว และแม่นยำ

สมาร์ทเบรน 2. ช่วยให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
- เทคนิคการใช้นิ้วมือจะช่วยกระตุ้นการคำนวณของสมองฝั่งซ้ายและขวาพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย และจิตใจ

3. นำประโยชน์จากระบบสมองของมนุษย์มาใช้ให้ได้ผลมากที่สุด
- นักวิทยาศาสตร์พบว่า มนุษย์นำความสามารถที่ซ่อนเร้นของสมองมาใช้เพียง 1 ใน 10 เท่านั้น ซึ่งหลักสูตร สมาร์ท เบรน จะช่วยให้เด็กนำสมบัติล้ำค่าที่มีในสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และยังช่วยให้เด็ก สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดาย

4. สร้างความมั่นใจในตนเองให้กับเด็ก
- หลังจากฝึกทักษะในบทเรียนของ สมาร์ท เบรน แล้ว เด็กจะได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับตัวเลขจนคุ้นเคย และ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจะไม่รู้สึกเกลียดตัวเลขอีกต่อไป และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความมั่นใจ

5. ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
- สมาร์ท เบรน ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กมีความสนใจในเรื่องตัวเลขเท่านั้น หากยังช่วยฝึกให้เด็กมีความเข้าใจ ในตัวเลขมากขึ้น

สมาร์ท เบรน เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองโดยใช้ตัวเลขเป็นสื่อ เป็นการนำตัวเลขมาประกอบการเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน เด็กจะได้รับกระบวนการคิดใหม่ คิดอย่างเป็นระบบ เกิดสมาธิ เกิดความเชื่อมั่น เพื่อเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ในระดับโตขึ้น สูงขึ้น เข้าใจง่ายๆและค่อยๆ พัฒนาจนสามารถสร้างนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ ในอนาคตได้อย่างแน่นอน ดังคำที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ว่า "การสร้างสมาธิ คือการเกิดปัญญา" เมื่อมีสมาธิในห้องเรียน ก็เข้าใจหลักสูตรที่ครูสอน เกิดปัญญาทุกวิชา เรียนดีขึ้นทุกๆ วิชา นี่คือ เป้าหมายหลักของหลักสูตร สมาร์ท เบรน

**** การเรียนสมาร์ท เบรน เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะ จึงต้องมีการฝึกฝน การเรียนจึงจะได้ผลดี ***

1. ควรมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สมองก็เปรียบเสมือนกล้ามเนื้อ ซึ่งถ้าได้ออกกำลังก็มีกล้ามเนื้อและร่างกายที่แข็งแรง เหมือนการเล่นกีฬาที่ต้องฝึกฝนจึงจะได้มาซึ่งชัยชนะ บุคคลต่างๆ ที่ได้เป็นแชมป์โลกคงไม่ได้แชมป์มาจากการที่ฝึกบ้างไม่ฝึกบ้าง

2. การเรียนแล้วไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นเท่าที่ควร เหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าขาดความมีวินัย ขาดความอดทนในการฝึกฝน ไม่ได้ทำการบ้าน ขาดเรียนบ่อย ดังนั้น ในการเรียนควรได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองด้วย ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่า ผู้ปกครองจะต้องสอนลูกด้วยตนเอง แต่ผู้ปกครองต้องคอยสนับสนุนให้ลูกมีวินัยในการฝึกฝน ให้กำลังใจลูกเวลาท้อถอย

3. การเรียนสมาร์ท เบรน จินตคณิต จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ การฝึกฝนสมองทั้งสองด้านผ่านการคำนวณด้วยการจินตภาพลูกคิดหรือการวาดภาพลูกคิด เรียนแค่ดีดลูกคิดแล้วไม่ได้จินตนาการเป็นคำตอบ ก็ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาสมองทั้งสองด้าน ผู้เรียนจึงไม่ได้พัฒนาขึ้นตามที่คาดหวัง

เรียนแล้วได้อะไร

• ประกาศนียบัตร รับรองให้กับนักเรียนทุกๆระดับ สามารถนำไปเรียนต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเครือข่าย

 

ประกาศนียบัตร ระดับ 1 ประกาศนียบัตร ระดับ 2 ประกาศนียบัตร ระดับ 3 ประกาศนียบัตร ระดับ 4 ประกาศนียบัตร ระดับ 5

ประกาศนียบัตร ระดับ 6 ประกาศนียบัตร ระดับ 7 ประกาศนียบัตร ระดับ 8 ประกาศนียบัตร ระดับ 9 ประกาศนียบัตร ระดับ 10

• เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตลอดทั้งปี เพื่อวัดคุณภาพของหลักสูตรและยังสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ชาวสมาร์ท เบรน ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้ประกอบการ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

- กิจกรรมชิงแชมป์ระดับภาค ทุกๆภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคใต้)

- การแข่งขันสมาร์เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ระดับประเทศและนานาชาติ เดือนกรกฎาคม ของทุกๆ ปี จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ มีนักเรียนจากทุกภาคทั่วประเทศและจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม มีการ “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ทุกปี

การแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ

• มาตรฐานหลักสูตรได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ที่นำหลักสูตรไปใช้

Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.