สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

1. เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ก่อนการเรียนของแต่ละคนจะได้ทำ Placement Test เพื่อหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

2. การพัฒนาตามศักยภาพ
ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ซึ่งหลักสูตร Sense Math สามารถตอบสนองต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ และช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ

3. การเรียนรู้อย่างมีความสุข
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเองตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4. มีการวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ตลอดเวลา
หลังจากการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะมีการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อทดสอบความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ

5. ครบถ้วนตามหลักสูตรกระทรวง และยืดหยุ่นได้
หลักสูตรออกแบบมาให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยืดหยุ่นได้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน สามารถวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเฉพาะ

6. มีใบประกาศรับรองผลการเรียน
หลังจากจบการเรียนรู้ในแต่ละ step จะมีใบประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียน

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ Sense Math

หน้าที่ของครู

  • คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน
  • กระตุ้นให้นักเรียนนำเสนอความคิดของตนเองด้วยรูปภาพ
  • พัฒนาความสามารถทางการคิดของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเต็มศักยภาพ

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

  • คิดเป็น
  • ได้นำเสนอรูปแบบความคิดของตนเอง
  • ยอมรับรูปแบบความคิดของผู้อื่น
  • การเรียนรู้อย่างมีความสุข
  • มีความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์

 Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.